ÜNS BERIŇ! Dünýadäki Koronowirus (COVID-19) bilen bagly dartgynly epidemiýalogiki ýagdaýyň dowam etmegini göz öňünde tutup, Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçihanasynyň Konsullyk bölümi 2020-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap, öz işini distansion ulgamda alyp barjakdygyny habar berýäris. Giňişleýin maglumat üçin +996-312-88-12-32

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ähli döwletler bilen dostlukly, netijeli we birek-birege hormat goýmak gatnaşyklaryny saklamakda, BMG-niň hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmakda, beýleki abraýly halkara guramalaryň işine gatnaşmakda, şeýle hem ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä gurluşynyň has wajyp meselelerini çözmäge doly derejede gatnaşmagy üçin amatly mümkinçilikleri döretmekde ähmiýetlidigini bellemek isleýärin".

Soňky habarlar