RSS

SOŇKY HABARLAR

29 Sen

TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ 32 ÝYLLYGY – DÜNÝÄ METBUGATYNYŇ SAHYPALARYNDA

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda we daşary döwletlerde dürli çäreler hem dabaralar geçirilip, döwletimiziň gazanan üstünliklerini, ýeten belent sepgitlerini beýan edýän ýörite neşirler çap edildi. Bu baýramçylyk wakalar dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde boldy.  Şunuň bilen baglylykda, birnäçe žurnallar, şol sanda, şanly senä bagyşlanyp, Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan taýýarlanan «Türkmenistanyň w...

DOWAMY
29 Sen

TÜRKMEN-ISPAN HYZMATDAŞLYGYNYŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2023-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Ispaniýa Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi (oturýan ýeri Moskwa ş.) Markos Gomes Martinesiň ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi. M.Bäşimowa Ilçini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady we onuň diplomatik işini amala aşyrmakda türkmen tarapynyň ýardam we goldaw bermäge taýýardygyny nygtady. Diplomatlar döwletara hyzmatdaşlygyň häzirki gün tertibini ara alyp maslaha...

DOWAMY
29 Sen

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE EÝRANYŇ WEKILÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Eýran Yslam Respublikasynyň Gülüstan welaýatynyň hakimi Ali Mohammad Zanganeniň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatnaşmaga gelen wekilýet bilen duşuşdy. Duşuşykda taraplar Türkmenistan bilen EYR-nyň arasynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň yzygiderli ösýändigini nygtap geçdiler. Şeýle-de gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň Balkan welaýaty bilen...

DOWAMY
28 Sen

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝEWROPA BILELEŞIGINIŇ ILÇISI BILEN DUŞUŞYGY

2023-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Beata Peksany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatlaryny gowşurdy. Diplomat Türkmenistanyň Prezidentine Ýewropa Geňeşiniň başlygy Şarl Mişeliň we Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy Ursula fon der Lýaýeniň iberen mähirli salamlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Ilçi döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygyn...

DOWAMY
28 Sen

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI «CLAAS» KOMPANIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSY, GERMAN YKDYSADYÝETINIŇ GÜNDOGAR KOMITETINIŇ BAŞLYGYNY KABUL ETDI

2023-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow GFR-iň «CLAAS» kompaniýasynyň paýdarlar jemgyýetiniň başlygy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy Katrina Klaas-Mýulhoýzeri kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen gutlady we ähli türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Şunda «CLAAS» kompaniýasynyň ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýandygy tassyklanyldy, munuň üçin ýurdumy...

DOWAMY
28 Sen

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY RUSSIÝANYŇ TATARYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ BAŞTUTANYNY KABUL ETDI

2023-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda ýokary derejeli myhman Gahryman Arkadagymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady we Tatarystan Respublikasynda türkmen halkynyň Mil...

DOWAMY
28 Sen

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY «JOHN DEERE» KOMPANIÝASYNYŇ OBA HOJALYK BÖLÜMINIŇ PREZIDENTI BILEN DUŞUŞDY

2023-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «John Deere» amerikan kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti Mark fon Pents bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda myhman Gahryman Arkadagymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen mähirli gutlady we ýurdumyzyň halkyna abadançylyk hem-de rowaçlyk arzuw etdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzda obasenagat toplumy...

DOWAMY