HALKARA MASLAHATYŇ ÇÄKLERINDE «PARAHATÇYLYGYŇ WE HOWPSUZLYGYŇ UGRUNDA HYZMATDAŞLYK» ATLY PLENAR MEJLIS GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Aşgabatda geçirilen «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahatyň çäklerinde «Parahatçylygyň we howpsuzlygyň ugrunda hyzmatdaşlyk»  diýen temada plenar mejlis geçirildi. Çäre Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi.

Mejlisi Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ýolbaşçysynyň orunbasary Filip Saprykin alyp bardy.

Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow, Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş maksatlaryny utgaşdyrmak boýunça sebitleýin bölüminiň direktory Gwi Ýeop Son, Birleşen Milletler Guramasynyň «BMG-Zenanlar» guramasynyň parahatçylyk we howpsuzlyk boýunça başlygy Paiwi Kaarina Kannisto, Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk boýunça Müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin wekili Aşita Mittal, Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy, guramanyň Gazagystandaky, Gyrgyzystandaky, Türkmenistandaky we Özbegistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçysy Zeýnal Gajiýew, Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň Merkezi Aziýadaky Sebitleýin wekilhanasynyň ýolbaşçysy Sangita König, Birleşen Milletler Guramasynyň ynsanperwer meseleleri utgaşdyrmak boýunça Müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Abdurahim Muhidow we Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk boýunça guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin edarasynyň utgaşdyryjysy Wiorel Gutu dagylar çykyş etdiler.

Mejlisde sebitde we halkara derejelerde hopwsuzlygy hem durnuklylygy pugtalandyrmak boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meseleleri jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri öz çykyşynda parahatçylygy we howpsuzlygy syýasy-diplomatik usullar we öňüni alyş diplomatiýasy arkaly goldamak hem-de sebitiň ýurtlarynyň degişli edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmek babatda Türkmenistanyň anyk garaýyşlaryny beýan etdi.  Sebit we sebitara özara gatnaşyklary berkitmek, BMG-niň hem-de beýleki iri we abraýly halkara guramalaryň çäklerinde we olaryň howandarlygynda işjeň gepleşikleri ilerletmek boýunça Türkmenistanyň alyp barýan işlerine aýratyn üns berildi.

Gatnaşyjylar owgan meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar we Owganystanyň çäginde iri infrastraktura taslamalaryny durmuşa geçirmekde türkmen tarapynyň işjeň gatnaşýandygy bellenildi. Sebitde ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ähmiýeti nygtaldy.

Şeýle-de migrasiýa meselelerini çözmäge gönükdirilen bilelikdäki taslamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça BMG-niň platformasynda özara hereketleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Jenaýatçylyga we neşe serişdeleriniň söwdasyna garşy göreşmek, adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak, şol sanda tebigy betbagtçylyklary azaltmak babatda bilelikdäki tagallalar ara alnyp maslahatlaşyldy.